Hướng dẫn xây dựng chi đoàn mạnh kiểu mẫu và tiêu chí đánh giá công nhận chi đoàn mạnh kiểu mẫu, giai đoạn 2018 - 2022

Thứ ba - 27/10/2020 12:01 4.495 0
Hướng dẫn xây dựng chi đoàn mạnh kiểu mẫu và tiêu chí đánh giá công nhận chi đoàn mạnh kiểu mẫu, giai đoạn 2018 - 2022
Thực hiện Hướng dẫn số 20-HD/TĐTN-TCKT ngày 17/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “Xây dựng chi đoàn mạnh kiểu mẫu và tiêu chí đánh giá công nhận chi đoàn kiểu mẫu” giai đoạn 2018 – 2022. Ban Thường vụ Huyện đoàn Hướng dẫn xây dựng chi đoàn mạnh kiểu mẫu và tiêu chí đánh giá công nhận chi đoàn kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2022, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Xây dựng chi đoàn mạnh kiểu mẫu là cơ sở để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị và xã hội; thu hút, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên, phát huy cao nhất tính tiền phong, gương mẫu của đoàn viên.
2. Không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên về vị trí, vai trò và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng chi đoàn; tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của các chi đoàn; phát huy vai trò của Đoàn cơ sở trong hướng dẫn, chỉ đạo sinh hoạt chi đoàn.
3. Việc xây dựng chi đoàn mạnh phải được thực hiện thường xuyên, liên tục; xem đây là một nội dung quan trọng trong công tác tổ chức xây dựng Đoàn; chất lượng, hình thức tổ chức phong phú, đa dạng, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Cán bộ được phân công phụ trách thực hiện phải tận tình, sâu sát, gắn bó với cơ sở và đoàn viên.
II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CHI ĐOÀN MẠNH KIỂU MẪU
1. Nội dung xây dựng chi đoàn mạnh kiểu mẫu
1.1. Xây dựng chi đoàn mạnh về chính trị và tư tưởng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, sự đoàn kết, gắn bó và sức chiến đấu của chi đoàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong mỗi địa phương, đơn vị. Cụ thể:
- Thực hiện nghiêm túc việc học tập lý luận chính đối với cán bộ Đoàn và đoàn viên, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về chính trị, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, xây dựng niềm tin; tạo môi trường để đoàn viên học tập, rèn luyện và tìm hiểu rõ mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của Đoàn và nhiệm vụ của đoàn viên.
- Thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những vấn đề có tác động liên quan đến thanh niên. Thông qua đó, định hướng tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho đoàn viên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng văn hóa “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.
- Tổ chức cho đoàn viên sinh hoạt định kỳ theo các chủ đề, chủ điểm và định hướng tư tưởng, chính trị phù hợp qua đó kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của đoàn viên.
1.2. Xây dựng chi đoàn mạnh về phong trào, hoạt động, cụ thể:
- Xây dựng các chương trình công tác, kế hoạch hoạt động của chi đoàn, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Nội dung hoạt động cần hài hòa giữa phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên, vừa tăng cường chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích, chính đáng của đoàn viên thanh niên (học tập, nâng cao kiến thức; nghề nghiệp và việc làm; tình bạn, tình yêu, hôn nhân và gia đình; vui chơi giải trí; tự khăng định mình...).
- Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương thức hoạt động của chi đoàn, duy trì hoạt động các chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo sở thích và nhu cầu của đoàn viên thanh niên.
- Thực hiện phân công, giao nhiệm vụ cho từng đoàn viên; thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đoàn viên theo hoạt động, theo các kỳ sinh hoạt và hăng năm.
- Đăng ký đảm nhận và tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với lĩnh vực, địa bàn và đôi tượng đoàn viên thanh niên.
1.3. Xây dựng chi đoàn mạnh về tổ chức, cụ thể:
- Đảm bảo chế độ thông tin báo cáo, hoàn thiện hồ sơ, sổ sách và công tác đoàn vụ của chi đoàn (chi đoàn phải có sổ chi đoàn và một số sổ sách theo quy định, mỗi đoàn viên đều phải có sổ đoàn viên, huy hiệu Đoàn và được trao thẻ đoàn viên).
- Xây dựng Ban Chấp hành (hoặc Bí thư, Phó Bí thư) chi đoàn đủ về số lượng, vững vàng về nghiệp vụ và kỹ năng, có phẩm chất đạo đức, gương mẫu, có phương pháp và khả năng vận động, tập hợp, đoàn kết thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” gắn với việc thực hiện nguyên tắc, phương pháp làm việc của Ban Chấp hành Đoàn “4 chủ động”, cán bộ Đoàn “5 biết” và thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”.
- Tăng cường quản lý đoàn viên đi học tập, công tác, lao động ở xa; tổ chức hoạt động cho đoàn viên thực hiện quyền sinh hoạt tại Đoàn nơi cư trú.
- Đảm bảo tổ chức đại hội chi đoàn theo quy định của Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Trên cơ sở 3 nội dung này, tùy theo yêu cầu của từng địa phương, đơn vị, các cơ sở Đoàn cụ thể hóa thành các tiêu chí phù hợp để chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng chi đoàn mạnh.
2. Giải pháp thực hiện
2.1. Xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ chi đoàn, cụ thể:
- Định kỳ hằng quý, Đoàn cơ sở làm việc với chi bộ và Ban chấp hành (hoặc Bí thư, Phó Bí thư) chi đoàn, trao đổi, phân tích về các nội dung: Tình hình đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tình hình hoạt động của chi đoàn; sự quan tâm của cấp ủy đối với công tác cán bộ của chi đoàn; đánh giá mặt mạnh, yếu, những khó khăn, chỉ ra nguyên nhân, giải pháp khắc phục và định hướng các công việc cụ thể mà Ban chấp hành (hoặc Bí thư, Phó Bí thư) chi đoàn cần thực hiện.
- Đoàn cơ sở trao đổi và đề nghị chi bộ phối hợp xây dựng, củng cố, kiện toàn cán bộ chi đoàn đảm bảo năng lực, nhiệt huyết để thực hiện nhiệm vụ; phối hợp, tạo điều kiện và quan tâm chỉ đạo chi đoàn tổ chức các hoạt động góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
- Hằng năm, Đoàn cơ sở tổ chức ít nhất 01 lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chi đoàn và những đoàn viên tích cực, có chiều hướng phát triển, bồi dưỡng bổ sung vào đội ngũ Ban chấp hành (hoặc Bí thư, Phó Bí thư) chi đoàn. Có thể kết hợp tập huấn tập trung hoặc tập huấn qua giao ban, sinh hoạt Câu lạc bộ Bí thư chi đoàn, sinh hoạt chi đoàn và các hình thức phù hợp khác.
- 02 năm/ lần cấp huyện tổ chức hội thi “Bí thư chi đoàn giỏi”, hoặc liên hoan “Bí thư chi đoàn” tạo sân chơi, môi trường giao lưu, học hỏi, rèn luyện đội ngũ Bí thư chi đoàn.
- Thường xuyên nắm bắt tình hình biến động của đội ngũ Ban Chấp hành chi đoàn để có kế hoạch kiện toàn, bổ sung kịp thời, đảm bảo số lượng và chất lượng, không để khuyết.
2.2. Thống nhất kế hoạch hoạt động của chi đoàn và đăng ký thực hiện “Xây dựng chi đoàn mạnh kiểu mẫu”, cụ thể:
- Ban Chấp hành (hoặc Bí thư, Phó Bí thư) chi đoàn gặp gỡ, vận động số đoàn viên hiện có, mời họp chi đoàn; thông báo trước cho đoàn viên nội dung cuộc họp.
- Ban Chấp hành Đoàn cơ sở tham gia sinh hoạt cùng với chi đoàn để nắm rõ tâm tư, tình cảm, mong muốn, nguyện vọng của đoàn viên; đánh giá đúng thực trạng chi đoàn. 
- Hướng dẫn, giúp đỡ Ban Chấp hành (hoặc Bí thư, Phó Bí thư) chi đoàn xây dựng nội dung chương trình công tác; gợi ý các vấn đề trọng tâm để đoàn viên tham gia thảo luận và góp ý kiến.
- Thống nhất đăng ký xây dựng chi đoàn mạnh và tổ chức thực hiện. Khuyến khích các Đoàn cơ sở tổ chức phát động đăng ký thi đua xây dựng chi đoàn mạnh, lồng ghép tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo không khí thi đua, phấn khởi, khích lệ các chi đoàn xây dựng chi đoàn mạnh.
2.3. Tổ chức hoạt động, phong trào, cụ thể:
- Trên cơ sở các nội dung hoạt động đã được đoàn viên thống nhất, lựa chọn những việc cụ thể, từ dễ đến khó, từ nhỏ đến lớn, từ các hoạt động bề nổi đến các hoạt động chiều sâu, đảm bảo hoàn thành tốt được nội dung đề ra; Ban Chấp hành (hoặc Bí thư, Phó Bí thư) chi đoàn dự kiến nhân sự phụ trách từng công việc cụ thể, giao việc phù hợp với trình độ, năng lực, năng khiếu và hoàn cảnh cụ thể của từng đoàn viên; kiểm tra, theo dõi và có biện pháp giúp đỡ để đoàn viên hoàn thành được công việc; tổ chức họp thống nhất, phân công nhiệm vụ, tiến độ thực hiện; thường xuyên trao đổi thông tin để kịp thời điều chỉnh, phối hợp hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng.
- Cần chú ý đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động và vận động đoàn viên, thanh niên tham gia vào các hoạt động tập thể; tập hợp những đoàn viên tích cực để xây dựng lực lượng nòng cốt, phát huy vai trò các nhân tố tích cực trong việc tăng cường chất lượng hoạt động của chi đoàn; bồi dưỡng những thanh niên tiêu biểu để kết nạp vào Đoàn.
- Chi đoàn họp thống nhất trong đoàn viên, đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện phối hợp với các đoàn thể trên địa bàn đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc… để gây quỹ chi đoàn; vận động tập thể và cá nhân ủng hộ, giúp đỡ về kinh phí hoạt động.
- Đoàn cơ sở kết nối, giúp đỡ chi đoàn mở rộng các hoạt động phối hợp với các chi đoàn khác trên địa bàn, khu vực (lực lượng vũ trang, trường học, doanh nghiệp…). Liên kết tổ chức hoạt động chung nhằm cổ vũ, động viên thi đua giữa các đơn vị như: thi đấu thể thao, hội diễn văn nghệ, vũ hội, cắm trại, hội thảo, diễn đàn, mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nói chuyện thời sự, chuyển giao khoa học kỹ thuật, trao đổi công tác vận động thanh niên…
- Đoàn cấp trên quan tâm trích một phần kinh phí hỗ trợ khi chi đoàn tổ chức các hoạt động hoặc giao các chi đoàn đăng cai tổ chức hoạt động từ nguồn kinh phí của Đoàn cấp trên.
2.4. Thực hiện công tác đoàn viên, cụ thể:
- Đoàn cơ sở chỉ đạo chi đoàn cụ thể hóa nội dung Rèn luyện đoàn viên phù hợp với điều kiện học tập, lao động, sinh hoạt và nhu cầu của đoàn viên. Đề cao sự chủ động đăng ký, rèn luyện của đoàn viên và việc tổ chức đăng ký của chi đoàn. Cách thức thực hiện cần sáng tạo, hấp dẫn, nội dung dễ triển khai thực hiện, dễ đánh giá. Có hình thức tuyên dương, khen thưởng đối với chi đoàn, đoàn viên thực hiện tốt chương trình “Rèn luyện đoàn viên”.
- Triển khai và phát động phong trào thi đua thực hiện chủ trương 1+1 (mỗi đoàn viên tham gia vận động ít nhất 01 thanh niên tham gia hoạt động Đoàn, Hội); thực hiện công tác phát triển đoàn viên mới đảm bảo nguyên tắc, quy trình và thủ tục công tác phát triển đoàn viên trong các đối tượng thanh niên trên cơ sở coi trọng chất lượng và quan tâm đến số lượng. Nghiên cứu tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên tại các khu di tích lịch sử, địa chỉ đỏ để tăng cường giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên. Tổ chức trao thẻ đoàn viên kịp thời.
- Thực hiện tốt quy định mỗi đoàn viên đều có sổ đoàn viên và thẻ đoàn viên. Hàng năm, Ban Chấp hành (hoặc Bí thư, Phó Bí thư) chi đoàn thực hiện việc ghi nhận xét ưu, khuyết điểm của đoàn viên trong sổ đoàn viên và chuyển Đoàn cơ sở ký, đóng dấu xác nhận.
- Thực hiện quy trình, thủ tục trưởng thành đoàn cho đoàn viên khi hết tuổi Đoàn, đảm bảo mỗi đoàn viên khi trưởng thành Đoàn đều được cấp giấy chứng nhận và được tổ chức lễ trưởng thành Đoàn.
- Bồi dưỡng, xem xét, giới thiệu cho chi bộ những đoàn viên ưu tú để chi bộ xem xét kết nạp Đảng.
- Tổ chức tốt việc giới thiệu hoặc tiếp nhận đoàn viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện đoàn.
III. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHI ĐOÀN MẠNH KIỂU MẪU
1. Đối tượng đánh giá: Chi đoàn cơ sở, chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở trên địa bàn toàn huyện.
2. Tiêu chí đánh giá:
2.1 Đối với chi đoàn ấp trực thuộc Đoàn xã:
Tiêu chí 1: Xây dựng chi đoàn có trên 10 đoàn viên và duy trì sinh hoạt chi đoàn định kỳ ít nhất 1 tháng/lần và đảm bảo đạt 80% đoàn viên trở lên tham gia sinh hoạt định kỳ (20 điểm).
Tiêu chí 2: Triển khai thực hiện tốt chủ trương 1+1, trong năm vận động phát triển được đoàn viên, hội viên mới, xây dựng được lực lượng đoàn viên nòng cốt, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội tại chi đoàn. Đoàn viên chi đoàn chấp hành đường lối của Đảng, chủ trương và chính sách của Nhà nước (20 điểm).
Tiêu chí 3: Triển khai thực hiện tốt quy định học tập lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn và đoàn viên, có mô hình, phần việc cụ thể thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (10 điểm)
Tiêu chí 4: Có các chi hội hoặc CLB, tổ, đội, nhóm theo sở thích của đoàn viên thanh niên hoạt động hiệu quả (10 điểm).
Tiêu chí 5: Tham gia triển khai thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, chi đoàn triển khai thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Xuân Lộc chung tay xây dựng và giữ vững nông thôn mới nâng cao”, thực hiện phần việc thanh niên và công trình thanh niên tại chi đoàn hiệu quả (10 điểm).
Tiêu chí 6: Chi đoàn có hồ sơ đoàn vụ và tài liệu sinh hoạt đảm bảo theo quy địnhĐoàn viên có thẻ đoàn và sổ đoàn được đánh giá phân loại hàng năm (20 điểm)
Tiêu chí 7: Chi đoàn thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể, hàng năm giới thiệu được ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp (10 điểm).
2.2. Đối với chi đoàn khu vực trực thuộc Đoàn thị trấn:
Tiêu chí 1: Xây dựng chi đoàn có trên 10 đoàn viên và duy trì sinh hoạt chi đoàn định kỳ ít nhất 1 tháng/lần và đảm bảo đạt 80% đoàn viên trở lên tham gia sinh hoạt định kỳ (20 điểm).
Tiêu chí 2: Triển khai thực hiện tốt chủ trương 1+1, trong năm vận động phát triển được đoàn viên, hội viên mới, xây dựng được lực lượng đoàn viên nòng cốt, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội tại chi đoàn. Đoàn viên chi đoàn chấp hành đường lối của Đảng, chủ trương và chính sách của Nhà nước (20 điểm).
Tiêu chí 3: Triển khai thực hiện tốt quy định học tập lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn và đoàn viên, có mô hình, phần việc cụ thể thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (10 điểm).
Tiêu chí 4: Có các chi hội hoặc CLB, tổ, đội, nhóm theo sở thích của đoàn viên thanh niên hoạt động hiệu quả (10 điểm).
Tiêu chí 5: Tham gia triển khai thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, thường xuyên chăm lo cho nhu cầu và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên chi đoàn; triển khai thực hiện cuộc vận động “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”, thực hiện phần việc thanh niên và công trình thanh niên tại chi đoàn (10 điểm).
Tiêu chí 6: Chi đoàn có hồ sơ đoàn vụ và tài liệu sinh hoạt đảm bảo theo quy địnhĐoàn viên có thẻ đoàn và sổ đoàn được đánh giá phân loại hàng năm (20 điểm)
Tiêu chí 7: Chi đoàn thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể, hàng năm giới thiệu được ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng (10 điểm).
2.3. Đối với khu vực trường học (chi đoàn lớp):
Tiêu chí 1: Duy trì sinh hoạt chi đoàn định kỳ ít nhất 1 tháng/lần và đảm bảo 95% đoàn viên tham gia sinh hoạt định kỳ (20 điểm).
Tiêu chí 2: Triển khai thực hiện tốt chủ trương 1+1, trong năm vận động phát triển được đoàn viên, hội viên mới, xây dựng được lực lượng đoàn viên nòng cốt, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội tại chi đoàn. Đoàn viên chi đoàn chấp hành đường lối của Đảng, chủ trương và chính sách của Nhà nước (20 điểm).
Tiêu chí 3: Triển khai thực hiện tốt quy định học tập lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn và đoàn viên, có mô hình, phần việc cụ thể thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (10 điểm)
Tiêu chí 4: Có các CLB, tổ, đội, nhóm theo sở thích của đoàn viên thanh niên hoạt động hiệu quả (10 điểm)
Tiêu chí 5: Tham gia triển khai thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, thực hiện phần việc thanh niên và công trình thanh niên tại chi đoàn được Đoàn cấp trên công nhân. (10 điểm)
Tiêu chí 6: Chi đoàn có hồ sơ đoàn vụ và tài liệu sinh hoạt đảm bảo theo quy địnhĐoàn viên có thẻ đoàn và sổ đoàn được đánh giá phân loại hàng năm (20 điểm)
Tiêu chí 7: Có hoạt động giúp cho đoàn viên thực hiện quyền sinh hoạt đoàn tại nơi cư trú và có nhận xét, đánh giá của Đoàn nơi cư trú (10 điểm)
2.4. Đối với khu vực hành chính sự nghiệp (trong đó có chi đoàn cơ quan, chi đoàn giáo viên, chi đoàn trực thuộc khối hành chính sự nghiệp):
Tiêu chí 1: Duy trì sinh hoạt chi đoàn định kỳ và có từ 95% đoàn viên trở lên tham gia sinh hoạt (20 điểm)
Tiêu chí 2: Triển khai thực hiện tốt chủ trương 1+1, trong năm vận động đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động Đoàn, Hội tại địa phương nơi cư trú, xây dựng được lực lượng đoàn viên nòng cốt, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội tại chi đoàn. Đoàn viên chi đoàn chấp hành đường lối của Đảng, chủ trương và chính sách của Nhà nước (20 điểm)
Tiêu chí 3: Triển khai thực hiện tốt quy định học tập lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn và đoàn viên, có mô hình, phần việc cụ thể thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (10 điểm)
Tiêu chí 4: Tham gia triển khai thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, thường xuyên chăm lo cho nhu cầu và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên chi đoàn. Thực hiện có hiệu quả phong trào “3 trách nhiệm”,“Cải cách hành chính” và phong trào “Sáng tạo trẻ”…, thực hiện phần việc thanh niên và công trình thanh niên tại chi đoàn được đoàn cấp trên công nhận (20 điểm)
Tiêu chí 5: Chi đoàn có hồ sơ đoàn vụ và tài liệu sinh hoạt đảm bảo theo quy địnhĐoàn viên có thẻ đoàn và sổ đoàn được đánh giá phân loại hàng năm (20 điểm)
Tiêu chí 6: Có hoạt động giúp cho đoàn viên thực hiện quyền sinh hoạt đoàn tại nơi cư trú và có nhận xét, đánh giá của Đoàn nơi cư trú. Chi Đoàn thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể, hàng năm giới thiệu được ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy xem xét kết nạp (đối với chi đoàn có nguồn phát triển) (10 điểm)
2.5. Đối với khu vực lực lượng vũ trang:
Tiêu chí 1: Duy trì sinh hoạt chi đoàn định kỳ và 98% đoàn viên tham gia sinh hoạt. 100% đoàn viên đăng ký tham gia công tác dân vận 01 năm ít nhất 3 lần (20 điểm)
Tiêu chí 2: Trong năm vận động đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động Đoàn, Hội tại địa phương nơi cư trú, xây dựng được lực lượng đoàn viên nòng cốt, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội tại chi đoàn (20 điểm)
Tiêu chí 3: Triển khai thực hiện tốt quy định học tập lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn và đoàn viên, có mô hình, phần việc cụ thể thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (10 điểm)
Tiêu chí 4: Tham gia triển khai thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, thường xuyên chăm lo cho nhu cầu và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên chi đoàn. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích sáng tạo, xứng danh Bộ đội cụ Hồ” trong đoàn viên quân đội và phong trào “Tuổi trẻ công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc” trong lực lượng thanh niên công an, thực hiện phần việc thanh niên và công trình thanh niên tại chi đoàn (20 điểm)
Tiêu chí 5: Chi đoàn có hồ sơ đoàn vụ và tài liệu sinh hoạt đảm bảo theo quy địnhĐoàn viên có thẻ đoàn và sổ đoàn được đánh giá phân loại hàng năm (20 điểm)
Tiêu chí 6: Chi đoàn thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể, hàng năm giới thiệu được ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy xem xét kết nạp (đối với chi đoàn có nguồn phát triển) (10 điểm)
3. Tiêu chuẩn công nhận: Chi đoàn tự đánh giá đạt từ 90 điểm trở lên được xem xét công nhận chi đoàn vững mạnh kiểu mẫu.
4. Thời gian đánh giá hằng năm:
- Từ ngày 15/10 đến 20/10: Chi đoàn tiến hành tổ chức họp tự đánh giá và gửi kết quả về Đoàn cấp trên.
- Từ ngày 20/10 đến 30/10:
+ Đối với chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở thì Ban Chấp hành Đoàn cơ sở xem xét thẩm định, tổng hợp cáo cáo về Ban Thường vụ Huyện đoàn để xem xét ra quyết định công nhận.
+ Đối với chi đoàn cơ sở trực thuộc Huyện đoàn thi Ban Thường vụ Huyện đoàn xem xét thẩm định ra quyết định công nhận.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Huyện đoàn
- Xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các tiêu chí chi đoàn mạnh kiểu mẫu cho từng đối tượng, khu vực và địa bàn phù hợp và thiết thực với chi đoàn. Tổng hợp các ý kiến góp ý các tiêu chí đánh giá để triển khai phù hợp với từng cơ sở Đoàn trực thuộc.
- Xây dựng nội dung tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ và tổ chức tập huấn Bí thư, Phó Bí thư chi đoàn; tổ chức Hội thi Bí thư chi đoàn giỏi.
- Ban Tổ chức - Kiểm tra Huyện đoàn theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện của các cơ sở đoàn trực thuộc.
- Hằng năm, tổ chức thẩm định và xét chọn chi đoàn mạnh tiêu biểu trên tổng số chi đoàn vững mạnh tiêu biểu để khen thưởng, nhân rộng mô hình tại Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Xuân Lộc.
2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc
- Các cơ sở Đoàn trực thuộc căn cứ Kế hoạch, xây kế hoạch triển khai thực hiện các tiêu chí chi đoàn mạnh kiểu mẫu cho từng đối tượng, khu vực và địa bàn phù hợp và thiết thực với chi đoàn.
- Tổ chức kiểm tra, theo dõi và đôn đốc cơ sở thực hiện định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm. Đánh giá kết quả triển khai của các chi đoàn, đoàn viên; kịp thời biểu dương, khen thưởng các Chi đoàn và đoàn viên tiêu biểu thực hiện tốt.
- Hàng năm tổ chức tổng kết, đánh giá việc triển khai xây dựng chi đoàn mạnh kiểu mẫu và tiêu chí đánh giá công nhận chi đoàn mạnh kiểu mẫu của chi đoàn và cán bộ, đoàn viên chi đoàn gắn với tổng kết năm, đại hội chi đoàn.
 

Tác giả bài viết:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

101-KH/HĐTN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tuổi trẻ tri ân các Anh hùng liệt sỹ” nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021)

Thời gian đăng: 15/07/2021

lượt xem: 458 | lượt tải:193

số 14 - CV/HĐĐ

Công văn về việc thực hiện công trình măng non chào mừng 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

Thời gian đăng: 20/04/2021

lượt xem: 409 | lượt tải:203

số 13-CV/HDD

Phát động cuộc thi Khăn quàng thắm mãi vai em

Thời gian đăng: 02/04/2021

lượt xem: 820 | lượt tải:182

ddooij08-KH/HDD

kế hoạch thi nghi thức đội

Thời gian đăng: 10/03/2021

lượt xem: 591 | lượt tải:192

số 12-CV/HDD

Công văn tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe

Thời gian đăng: 10/03/2021

lượt xem: 593 | lượt tải:164
Thống kê
  • Đang truy cập19
  • Tổng lượt truy cập1,904,237
Phóng sự ảnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây